Skip to main content

Công bố công khai 03 mộ đất không chủ trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

​​​​​

ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỀ THÁM                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  153/TB-UBND                                                            Đề Thám, ngày 20 tháng 3 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

Công bố công khai 03 mộ đất không chủ trên địa bàn xã Đề Thám, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng ( đoạn qua địa phận xã Đề Thám).

Căn cứ biên bản kiểm đếm số 14 ngày 07/3/2024.

UBND xã Đề Thám, huyện Tràng Định thông báo công khai 03 mộ đất không chủ trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn tại Trụ sở UBND xã Đề Thám, huyện Tràng Định và trên Trang thông tin điện tử của UBND xã Đề Thám, huyện Tràng Định. 

Địa chỉ: https://detham.trangdinh.langson.gov.vn/.

  1. Hồ sơ công bố, công khai 
  • Bảng tính giá trị bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng (đoạn qua địa phận xã Đề Thám). Gồm có 03 ngôi mộ đất trên một năm đã cải táng.
  • Vị trí tại thôn Nà Noọng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
  1. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị
  • Văn phòng UBND xã : Thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của xã và niêm yết công khai bảng tính 03 mộ đất không chủ trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn tại Trụ sở UBND xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
  • Công chức văn hóa thông tin: Thông báo trên Đài phát thanh để phổ biến, tuyên truyền đến tổ chức, Nhân dân được biết 02 mộ đất không chủ trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
  • Công chức địa chính xã Đề Thám thực hiện niêm yết công khai bảng tính 03 mộ đất không chủ trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

UBND xã Đề Thám, huyện Tràng Định thông báo công bố, công khai trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn biết được chủ 3 mộ thì báo cho UBND xã Đề Thám qua số điện thoại: 0973.577.915; hoặc 0984.394.889. Để thực hiện nhận và di dời mộ khỏi phạm vi thực hiện dự án đường cao tốc nêu trên./.

 

Nơi nhận:

-Thường trực Đảng ủy xã;

- Chủ tịch UBND xã;

-Trang thông tin điện tử xã;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý văn Đông

 

 

 

About